enter :: wejście

bromboxy @ net art project which is developed since 2003 with programming languages and flash technology + realization consists of applications where main function is to play interferences between letters ^ words ^ sounds and visual qualities + elements of meaning ^ sems or leksems are put into motion and the events appeared on the screen are linked or transcoded into soundtracks ^ sound loops + this phenomenae is called cybernetic poetry and neoconcretism + you need a flash plug-in to operate with this work + mobile devices are unable to present it + the work was exhibited or presented in parts during such events as ()

bromboxy @ projekt net artowy rozwijany od 2003 roku przy użyciu języków programowania oraz technologii flash + realizacja składa się z aplikacji gdzie najważniejszą rolę odgrywają relacje między literami ^ słowami ^ dźwiękiem i jakościami wizualnymi + jednostki znaczące ^ semy ^ leksemy wprawiane są w ruch ^ a zdarzeniom^ które rozgrywają się na ekranie przypisane są ścieżki i pętle dźwiękowe + to zjawisko nazywane jest poezją cybernetyczną i neokonkretyzmem + do obsługi pracy potrzebna jest wtyczka flash ^ którą możesz pobrać tu. urządzenia mobilne nie obsługują tej strony + praca lub jej fragmenty prezentowane były na nastepujących wydarzeniach ()